هنرهای دستی

هنر ایرانی و هنر در جهان

هنر ایرانی و هنر در جهان

هنر ایرانی و هنر در جهان دنیای هنر دنیای پر رمز و راز و مملو از پیچیدگی ها و کمی وهم آلود است و در مقابل دنیای هنر پر از زیبایی و سادگی و نشاط و روح افزایی بر زندگیست. هرچیزی که انسان را به فکر بیاندازد هنر است. نقاشیهای روی دیوار غارها در عصر انسان های اولیه یا نقاشیهای داخل اهرام و رسم خط ها و شکل های عجیب در صحرا یا سنگ تراشی هایی که قدمت آنها به ۱۷ هزار سال پیش میرسند تا نقاشیهای داوینچی و مجسمه های میکل آنژ تا نمایشهای شکسپیر و فیلم...

ادامه مطلب