مباحث کیفری

مجازات چک بلامحل

مجازات چک بلامحل

بر اساس قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ صدور چک بلامحل یعنی چکی که در تاریخ سر رسید امکان پرداخت نداشته باشد و دارنده آن با مراجعه به بانک صادر کننده مواجه با گواهی عدم پرداخت چک گردد ، جرم محسوب شده و صادر کننده چک بنا به مبلغ مندرج بر روی چک با مجازاتهایی از قبیل تا ۲ سال حبس تعزیری و تا ۲ سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم خواهد شد. مواردی که موجب می شود که صدور چک بلامحل جرم نبوده نیز در قانون آمده است که به ترتیب عبارتند از : ۱.اثبات اینکه چک ب...

ادامه مطلب

حضانت

حضانت

از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان و پدران است.به موجب اصول ۲۱ و ۱۵۶ قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود. به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین (والدین) است. ضمنا حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده است. ت...

ادامه مطلب

در چه مواردی زن مستحقّ نفقه نخواهد بود ؟

در چه مواردی زن مستحقّ نفقه نخواهد بود ؟

تعریف نفقه : طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های بهداشتی و درمانی و خادم، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه از سوی مرد :۱-ضمانت اجرای مدنی : طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی : زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواه...

ادامه مطلب

چگونه توافقی طلاق بگیریم

چگونه توافقی طلاق بگیریم

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه به دادگاه خانواده یا توسط وکلای خود اعلام توافق خود را در اموری همچون ( وصول یا بذل مهریه ، نفقه ایام زوجیت و عده ، حضانت فرزند ، ملاقات فرزند ، شیوه استرداد جهیزیه ) و سایر حقوق دوران زوجیت به دادگاه جهت ثبت در پرونده تقدیم کنند . برای اجرا شدن صیغه طلاق ، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است . البته دادگاه پس از بررسی موضوع مسأله ر...

ادامه مطلب

مواردی که موجب می شود که صدور چک بلامحل جرم نباشد

مواردی که موجب می شود که صدور چک بلامحل جرم نباشد

۱.اثبات اینکه چک به صورت سفید امضا صادر شده باشد یعنی اینکه صادر کننده چک فقط چک را امضا نموده باشد و متن چک توسط شخصی غیر از صادر کننده تنظیم شده باشد. ۲.وصول و دریافت وجه چک منوط و مشروط به تحقق شرایطی شده باشد اعم از اینکه در متن چک آمده باشد یا اینکه اثبات شود که پرداخت وجه چک مشروط است. ۳.صدور چک بابت تضمین انجام معامله ای یا ایفاء تعهدی باشد اعم از اینکه در متن چک قید شده باشد یا مگر اینکه ثابت شود که صدور چک بلامحل بابت تضمین بو...

ادامه مطلب